Privacybeleid De Kralentuin – https://www.dekralentuin.nl
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24-5-2018

Over ons privacybeleid
De Kralentuin geeft veel om jouw privacy.
Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zeer zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van De Kralentuin.
De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24-5-2018. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan, hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid, kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken. Je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

De Kralentuin gebruikt de gegevens om haar klanten de volgende diensten te verlenen:

– Als je een bestelling plaatst hebben wij je naam, e-mailadres en (aflever)adres nodig om een factuur op te maken, je bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
– Betaling van je bestelling verloopt via Billink (achteraf betalen), Mollie of KNAB

  • Voor achteraf betalen via Billink voert deze ter goedkeuring van je verzoek om te betalen met acceptgiro een gegevenscontrole uit. Hiervoor zijn je naam, adresgegevens, geslacht, geboortedatum en betaalgegevens nodig.
  • Voor betaling via Mollie zijn je naam en betaalgegevens nodig. Betaling gaat via de betaalde omgeving van Mollie.
  • Wanneer je er voor kiest om je bestelling vooraf te betalen, gebeurt dit door middel van een overschrijving naar KNAB. De betaling gebeurt via de beschermde omgeving van je eigen bank.

– Voor de nieuwsbrief dien je jezelf altijd aan te melden en toestemming te geven voor het verzenden van de nieuwsbrief. Je kunt je aanmelden tijdens je registratie of via het aanmeldformulier op de website. Bij aanmelding wordt je naam en e-mailadres gevraagd. Heb je jezelf aangemeld voor de nieuwsbrief, dan ontvang je maximaal 4 keer per maand de nieuwsbrief met daarin nieuws en/of acties.
– Gegevens over het gebruik an de website en de feedback die wij krijgen van bezoekers helpen ons om de site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Feedback kun je geven door een e-mail te sturen naar info@dekralentuin.nl.
– Voor het adverteren op Facebook maken wij gebruik van de gegevens (land, geslacht, leeftijd) die over jou bekend zijn bij Facebook. Deze gegevens helpen ons om de advertentie te laten zien aan die personen voor wie onze producten interessant zijn. Deze gegevens zijn algemeen en niet terug te leiden tot jou als persoon.

Samenwerking met derde partijen
De Kralentuin werkt samen met de volgende partijen:

Verzending en Logistiek
Als je een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om jouw pakket bij je te laten bezorgen. wij werken hiervoor samen met de onderstaande partijen:

– MyParcel ontvangt je naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer voor het versturen van je bestelling, alsmede je op de hoogte te houden via de track & trace. In het geval dat MyParcel onderaannemers inschakelt, stelt MyParcel jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. Omdat MyParcel zelf verantwoordelijk is voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, verwijzen wij je graag naar de privacyverklaring van MyParcel voor meer informatie: [volgt nog].

– DHL ontvangt je naam, adresgegeves en e-mailadres voor het versturen an je bestelling alsmede je op de hoogte te houden via de track & trace. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschiking.Omdat DHL zelf verantwoordelijk is voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, verwijzen wij je graag naar de privacyverklaring van DHL voor meer informatie.

Payment Processors
Mollie
Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in de webwinkel, maken wij gebruik van het platform van Mollie.
Mollie ontvangt je naam, adresgegevens en betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer voor het verwerken van de betaling.
Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboen genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen.
Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
Omdat Mollie zelf verantwoordelijk is voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, verwijzen wij je graag naar de privacyverklaring van Mollie voor meer informatie.

Billink
Billink ontvangt je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens, geboortedatum en geslacht wanneer je er voor kiest om je bestelling achteraf te betalen.
Billink deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot jouw financiële positie met kredietbeoordelaars. Billink heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen.
Billink behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Billinks dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen.
Billink is op basis van een overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.

KNAB
KNAB ontvangt je naam en betaalgegevens wanneer je er voor kiest om je bestelling ooraf te betalen via overschrijving. Omdat KNAB zelf verantwoordelijk is voor het erwerken van jouw persoonsgegevens verwijzen wij je graag naar de privacyverklaring van KNAB voor meer informatie.

Webwinkelsoftware
OpenCart
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Opencart. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. OpenCart heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden. Zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.
OpenCart is op basis van de overeenkomst die wie met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. OpenCart maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelingen met betrekking tot jouw gebruik an de software. Er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Webhosting
PCExtreme
PCExtreme is de host van deze webwinkel.
Alle gegevens die je via onze webwinkel ter beschikking stelt, worden opgeslagen op de servers van PCExtreme.
PCExtreme verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten, dit zijn geen persoonsgegevens.
PCExtreme heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. PCExtreme is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten
MailChimp
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp.
Mailchimp ontvangt je naam en e-mailadres wanneer je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief.
MailChimp zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken.
Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via Mailchimp is verzonden, zie je de ‘unsubscribe’ link.
Wanneer je op deze link klikt, wordt je uitgeschreven van onze mailinglist en zul je onze nieuwsbrief niet meer ontvangen.

Jouw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen.
MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen.
MailChimp behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

PCExtreme
Wij maken voor ons e-mailverkeer gebruik van de diensten van PCExtreme. PCExtreme heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.
PCExtreme heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Facturatie en boekhouden
Voor onze boekhouding en de belastingaangifte , worden onze facturen met NAW-gegevens gedeeld met onze boekhouder en de Belastingdienst.
Omdat de Belastingdienst zelf verantwoordelijk is voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, verwijzen wij je graag naar de privacyverklaring van de Belastingdienst voor meer informatie.
Onze boekhouder is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. Ook worden jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruikt dan hierboven beschreven.

Telefonisch contact
Verbonden.nl
Verbonden.nl regelt ons inkomende telefoonverkeer. Wanneer je ons belt, ontvangen Verbonden.nl je telefoonnummer. Verbonden.nl heeft de benodigde beveiligingstechnieken toegepast en het is hen, op grond van de verwerkingsovereenkomst, verboden gegevens in te zien dan wel te verstrekken aan derden tenzij zij hier op grond van een wettelijk toeschrift toe gehouden zijn.

Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. De gegevens die jij aan ons geeft gebruiken wij dus voor het goed kunnen versturen van je bestelling en om eventueel contact met jou hierover op te nemen wanneer wij vragen hebben.  Wij gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing.
Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij jou hiervoor expliciet toestemming.
Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.
Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Wanneer je ons een bericht stuurt via het contactformulier op de website, zullen we je gegevens alleen gebruiken om contact met je op te nemen. Daarna worden deze gegevens verwijderd.

Automatisch verzamelde gegevensi
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website, worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan De Kralentuin op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren jouw gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken.
Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek.
Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.
Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.

Jouw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb jij als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt.
Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres.
In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren.
Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken. In het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt je in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

In je account kun je zelf ook altijd je gegevens aanpassen. Kom je er niet uit of wil je je hele account laten verwijderen? Stuur dan een bericht naar info@dekralentuin.nl, wij zullen dit dan voor je in orde maken.

Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek.
Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres, een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, aan te laten passen.
Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.
Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.
Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens, tot je de beperking opheft, niet langer worden verwerkt.

Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van De Kralentuin.
Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies
Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens
De Kralentuin
Mispellaan 22a
7954HH Rouveen
Nederland

T (052) 270-0245
E info@dekralentuin.nl

KvK-Nummer: 01156784
BTW-Nummer: NL108345580B01

Contactpersoon voor privacyzaken
L. de Leur